top of page

Viktor Frankl Institute Finlandin tutkimuksia -julkaisusarjan julkaisu- ja vertaisarviointiprosessin kuvaus

 

Viktor Frankl Institute Finlandin tutkimuksia -julkaisusarja on sitoutunut edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

 

VERTAISARVIOINTIPROSESSIN KUVAUS

 

Mitkä julkaisut vertaisarvioidaan?

 

 • Kaikki julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.

 • Muut kirjoitukset, katsaukset, koulumnit, puheenvuorot, kirja-arvostelut yms., käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.

 

Kuinka julkaisuehdotukset käsitellään?

 

 • Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset käsittelee päätoimittaja.

 

Kuka päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä?

 

 • Päätoimittaja suorittaa alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuun ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä toimitusneuvostoa konsultoituaan.

 • Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.

 

Kuka voi toimia vertaisarvioijana?

 

 • Päätoimittaja pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.

 • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.

 • Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.

 • Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.

 

Mitä prosessissa arvioidaan?

 

 • Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

 • Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

 

Kuka päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta?

 

 • Lausuntojen pohjalta toimitusneuvosto tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.

 • Tekijöille lähetetään 60 päivän kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.

 

OHJEET JULKAISUEHDOTUKSEN LAATIJOILLE
 

Julkaisuehdotus lähetetään päätoimittajalle sähköpostilla tai kirjeitse.

 

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää kaikkien julkaisun tekijöiden nimet ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. Ennen julkaisuehdotuksen lähettämistä on varmistettava, että kaikki tekijät hyväksyvät julkaisuehdotuksen.

 

Julkaisuehdotuksen liitteenä toimitetaan koko julkaistavaksi tarjottava käsikirjoitus ja sen tiivistelmä toimituksen laatimien tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Vertaisarviointi tehdään anonyymisti, joten käsikirjoituksesta poistetaan kirjoittajien henkilöllisyystiedot.

 

Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla.

 

OHJEET VERTAISARVIOIJILLE

 

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.

 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.

 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

 

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa toimitusneuvostoa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Kopio lausunnosta, tai sen tiivistelmä, lähetetään aina myös kirjoittajalle.

 

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 • Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan

 • Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset

 • Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi

 

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?

 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?

 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?

 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?

 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ja toimijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?

 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

 

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi.

 

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

 

Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

bottom of page